Tag: LCK Mùa Hè 2020
MOBA
11/03/2020
Không chỉ riêng MSI 2020 bị thay đổi, mà các giải Mùa Hè của các khu vực cũng bị thay đổi theo.