Vietnam GameTV 418 N người đăng ký AOE Hà Nội Open 7 | 2vs2 Random | Kênh BLV: Hải MariO
Đế Chế - Age of Empires - Hà Nội Open 7 AOE Championship
21-02-2019